top of page
ליווי פנסיוני אישי לאורך זמן –מעקב, בקרה, ניהול הקשר ובחינת מסלול השקעתי.
לכל אחד מאיתנו יש כספים המושקעים בקופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים או קרנות פנסיהאת לקוחותיי אני מלווה בקבלת החלטות ובמעקב אחר ההשקעות הפנסיוניות שלהם, תוך שיתוף פעולה עם מספר גופים מובילים .בתחום הפנסיוני :מפרט השירותים שלהם זוכים לקוחותיי, כולל .בדיקת מכלול הנכסים הפנסיוניים של כל לקוח ולקוח בחירת המוצר הפנסיוני והגוף המנהל המתאימים ביותר עבור הלקוח וזאת לאחר בירור מטרות החיסכון שלו, מצבו הכספי והחיסכון .הקיים,הכול תוך שימת דגש על תשואה וסיכון .קשר ישיר עם נותני השירות בהיבטים מקצועיים, תפעוליים ושירותיים. קשר מתמשך עם לקוחותיי תוך בדיקה מתמדת של המוצרים הפנסיוניים המוחזקים על ידם ובחינת כדאיותם
bottom of page