top of page
מעקב ובקרה
מעקב ובקרהניהול ההשקעות מתבצע באמצעות ייפוי כח מוגבל, לניהול תיק ההשקעות, בחשבון הבנק .של הלקוח או באמצעות חבר בורסה, על פי בחירתוהלקוח יכול לצפות בחשבונו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק או חבר הבורסה בו .מוחזק חשבונו,בנוסף, הלקוחות מקבלים דיווח חודשי במייל או /ו בדואר הכוללים את מבנה התיק הפעולות שבוצעו בו, תשואת התיק וסקירה כלכלית הנוגעת לתיק ההשקעות ולנעשה .בשווקי ההון בארץ ובעולם
bottom of page