top of page
אסטרטגיית השקעה.
ניהול ההשקעות מתבצע בשיתוף פעולה עם חברת "אזימוט שוקי הון", בית השקעות שלחבריו ניסיון מקצועיומוניטין רב שנים.אסטרטגיית ההשקעה, שמה דגש, על צרכיו ואופיו של כל לקוח ומתוך גישה זהירה ושמרנית.מבנה תיק ההשקעות ובחירת רמת הסיכון והנזילות מתבצעים לאחר הגדרת מטרות ההשקעה, טווח ההשקעה והכרות עםמכלול נכסיו של הלקוח.
bottom of page